Poistenie CK Poznání

Vážení klienti,

​ CK Poznání je proti úpadku opět pojištěna pro sezónu 2013 u pojišťovny GENERALI.
Číslo pojistné smlouvy je 17 106 000 10 . Zde naleznete kopii Certifikátu o pojištění naší CK Poznání

Koncesní listina

Koncesní listina byla vydána Okresním živnostenským úřadem v Pardubicích pod číslem: 12231

Cestovní pojištění klientů

Všichni zákazníci zájezdu (pokud není uvedeno jinak – viz.´cena zahrnuje´) jsou pojištění cestovním pojištěním u společnosti Generali Pojišťovna a.s. Smluvní vztah vzniká mezi zákazníkem (dále jen „pojištěný“) a pojišťovnou. Tento je doložen uzavřenou pojistnou smlouvou, jejíž plné znění je k dispozici u CK POZNÁNÍ k osobnímu nahlédnutí. Znamená to, že případnou pojistnou událost řeší pojištěný přímo s pojišťovnou. Cestovní pojištění lze sjednat i indiviuelně k jakémukoli zájezdu z nabídky CK Poznání tam, kde není pojištění uvedeno v ´cena zahrnuje´ a také na individuelní cesty do zahraničí. V tomto případě cestovní pojištění nezahrnuje pojištění zrušení cesty (storno zájezdu).

Rozsah pojistného krytí a maximálních pojistných částek:

Odpovědnost za způsobenou škodu:

 • - léčebné výlohy vč. repatriace 1.700.000,- Kč (akutní zubní ošetření max.10.000,- Kč)
 • - akutní zubní ošetření max. 10.000,- Kč
 • - přivolání opatrovníka 50.000,- Kč
 • - úrazové pojištění - trvalé následky úrazu 200.000,- Kč
 • - smrt následkem úrazu 100.000,- Kč
 • - osobní věci a zavazadla 30.000,- Kč
 • - na zdraví 1 000.000,- Kč
 • - na majetku 1 000.000,- Kč
 • - finanční náhrada za ušlý zisk 50.000,- Kč
 • - rušení cesty (Storno zájezdu) ze stanovených důvodů 80 % skutečně vzniklých nákladů, maximálně 15.000,- Kč
 • - volitelně zvýšení limitu pro zrušení cesty (storno) až do max. výše 30.000 Kč

Novinka !!!!

V ceně pojištění je nově zahrnuto Zrušení cesty (Storno zájezdu) pro následující pojistné události, které by odlišně od ZPP CEP 2007/02 ohrozily pojištěného na životě nebo zdraví cestou do cílové destinace či v místě cílové destinace:

 • 1. přírodní katastrofa , která navíc pojištěnému cestu z důvodu vyšší moci znemožní (např. přerušení leteckého provozu); za přírodní katastrofu se pro tyto účely považuje sopečná erupce, zemětřesení o síle min. 6 stupňů mezinárodní stupnice, vichřice o síle min. 75 km/h, tsunami, povodeň, záplava či požár;
 • 2. občanské nepokoje a jiné vnitrostátní násilné nepokoje ;
 • 3. epidemie oficiálně vyhlášená mezinárodními či místními úřady, ministerstvem zdravotnictví či ministerstvem zahraničních věcí České republiky.
  • 4. sportovní aktivity – odchylně od čl. 6 odst.2, písm. a) ZPP CEP 2007/02 pojištění poskytuje pojistnou ochranu též na sportovní aktivitu – provozování horolezectví do II. stupně ve smyslu oficiální mezinárodní stupnice UIAA (II. stupeň horolezecké obtížnosti – vyžadována technika tří pevných bodů) do 5 000 m n.m. Tato ochrana je poskytována výlučně osobám do věku 79 let včetně.
 • - volitelně za příplatek zvýšení limitu pro zrušení cesty (storno) až do max. výše 30.000 Kč
 • - volitelně za příplatek připojištění Sportovec v rozsahu čl.6 ZPP CEP 2007/02.

Pojištění léčebných výloh platí mimo území České republiky. Neplatí pro území toho státu, jehož je pojištěný státním občanem nebo má-li na tomto území trvalé bydliště. Pokud však osoba, která není občanem České republiky, je účastníkem veřejného zdravotního pojištění v České republice po dobu min. 1 roku, je možné ji pojistit i na území státu, jehož je státním občanem nebo má-li na tomto území trvalé bydliště.

Pojištění se řídí zákonem č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, občanským zákoníkem a ostatními obecně závaznými právními předpisy České republiky, Všeobecnými pojistnými podmínkami pro cestovní pojištění (VPP CEP 2007/02), Zvláštními pojistnými podmínkami pro cestovní pojištění (ZPP CEP 2007/02), případnými dalšími ujednáními a pojistnou smlouvou. Pojištěný tímto potvrzuje, že byl seznámen s rozsahem pojištění a VPP CEP 2007/02 a ZPP CEP 2007/02 týkající se sjednaného pojištění a že souhlasí s jejich zněním.

V případě vzniku škodné události zprošťuje pojištěný státní zastupitelství, policii a další orgány činné v trestním řízení, hasičský záchranný sbor, lékaře, zdravotnická zařízení nebo záchrannou službu povinnosti mlčenlivosti a zavazuje se poskytnout pojistiteli kontakt na něj bez zbytečného odkladu. Současně zmocňuje pojistitele, resp. jím pověřenou osobu, aby ve všech řízeních probíhajících v souvislosti se škodnou událostí mohla nahlížet do soudních, policejních, zdravotních případně jiných úředních spisů o něm vedených a zhotovovat z nich kopie či výpisy. Pojištěný dále zmocňuje pojistitele k jednání o jeho zdravotním stavu s ošetřujícími lékaři a zdravotnickým zařízením.

Pojištěný souhlasí s tím, aby jeho adresní a identifikační údaje a údaje o zdravotním stavu byly zpracovávány správcem Generali Pojišťovna a.s., Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 a jejími smluvními zpracovateli splňující podmínky z. č. 101/2000 Sb. (zejména pojišťovacími zprostředkovateli) pro účely pojišťovací činnosti a dalších činností vymezených zákonem č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a to po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností, plynoucích ze závazkového právního vztahu, a dále po dobu vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Pojištěný souhlasí s předáním a poskytováním svých osobních údajů a údajů o zdravotním stavu subjektům mezinárodního koncernu Generali a jeho zajišťovacím partnerům v souladu s právními předpisy pro účely a dobu, uvedenou v předchozím odstavci. Pojištěný dále prohlašuje, že byl ve smyslu z. č. 101/2000 Sb. informován o svých právech a o povinnostech pojistitele jako správce údajů, zejména o právu přístupu k osobním údajům, jakož i o dalších právech dle tohoto zákona.